Tietosuojaseloste: apteekindigituki.fi

1. Rekisterinpitäjä

Farmania Oy
Hämeentie 15,

00500 Helsinki

+358 10 419 9501

toimisto@farmania.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:


Toimitusjohtaja Marianne Hovi: p. +358 44 045 1588, marianne.hovi@farmania.fi

Tietosuojavastaava Heidi Uronen, p. +358 40 848 9584, heidi.uronen@farmania.fi​

2. Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhteystietoja myöhempää yhteydenpitoa varten Farmanian Apteekin Digituki -palvelusta kiinnostuneilta. Rekisterin tarkoituksena on myös kerätä Apteekin Digituki -palveluiden (esim. koulutusten) tilaajien yhteystietoja. Tietoja kerätään palvelun tilaajan suostumuksella.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme yhteydenottolomakkeen kautta yhteystietoja, eli nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä viestin sisällön. Palveluiden tilaajilta keräämme yhteystietoja eli nimen, sähköpostiosoitteen ja yrityksen nimen (työnantaja) sekä laskutustiedot (eli postiosoitteen tai verkkolaskuosoitteen).

4. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Farmania Oy toteuttaa asianmukaiset organisatoriset ja tietotekniset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi.

Viestien vastaanottaja(t) eli Farmanian toimiston työntekijät ja Farmanian digituen työntekijät ovat tehneet salassapitosopimuksen Farmanian kanssa. Kaikki sähköisiin palveluihin tallennetut tiedot on suojattu tunnuksin ja vahvoin salasanoin ja tietoihin pääsy on myönnetty vain niiden käsittelyyn oikeutetuille työntekijöille. Käyttöoikeudet määritellään tehtäväkohtaisesti. Tietoliikenneverkko, jossa tietoja säilytetään ja käsitellään, on eristetty julkisesta tietoliikenneverkosta palomuuriratkaisujen avulla. Kaikki tietojen käsittely on luottamuksellista.

5. Henkilötietojen luovutukset/ siirto EU:n ulkopuolelle

Verkkosivujen kautta kerätyt henkilötiedottiedot ovat Farmanian toimiston työntekijöiden tiedossa, eikä tietoja luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Lähtökohtaisesti emme siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat työkaluja verkkosivuillemme, saattavat kuitenkin sijaita myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Google Analytics. Tietosuojan riittävä taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojasäännösten mukaisia suojatoimia.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme yhteydenottolomakkeen kautta tulleita tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan kussakin tilanteessa, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään sivuillamme myös anonyymisti Google Analytics -työkalun avulla.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tietoja voidaan luokitella asiakassuhteen mukaisesti palveluiden kehittämistä ja markkinointia varten.

Henkilön oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilön tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Henkilön oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä rekisteriselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Henkilön oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin henkilö voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Henkilöllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun henkilö odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Henkilön oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi).

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.

4.3.2021